Explorer: Start im Ordner

beliebiger Pfad
explorer /e,Laufwerk:\Pfad

Netzwerk-Freigabe
explorer /e,\\Server\Freigabe

Computer
explorer /root,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Apps
explorer shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}

Drucker und Faxgeräte
explorer ::{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Eigene Dokumente
explorer ::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Desktop anzeigen (Icon für Verknüpfung in der Taskleiste)
explorer shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}

Benutzer (c:\Users\<Benutzer>)
explorer =.

Netzwerkumgebung
explorer ::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Netzwerkverbindungen
explorer ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Papierkorb
explorer ::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Alle Systemsteuerungselemente
explorer ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

Verwaltung in der Systemsteuerung
explorer ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Alle Aufgaben in der Systemsteuerung
explorer /e, shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Energieoptionen
explorer /e, shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

Eigene Anmeldeinformationen verwalten
explorer /e, shell:::{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}

Explorer für Touchbedienung (Windows 10)
explorer shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

Druckerliste
Druckerliste.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}